Care este rolul unui profesor de sprijin?


Educația incluzivă și educația integrată reprezintă preocupări constante în zilele noastre pentru multe persoane, organizații și instituții. Cel mai probabil ești familiarizat cu aceste concepte din media sau din diverse acțiuni/proiecte cu caracter social. În cele ce urmează o să vorbim despre persoana care se ocupă de eficientizarea acestui proces în școlile de masă.

În prezent, tot mai mulți elevi cu cerințe educaționale speciale sunt integrați în școlile de masă. Pentru că este firesc ca un profesor să nu reușească să asigure mereu o învățare personalizată, mai ales în clasele supraaglomerate, la nivelul unităților de învățământ unde sunt integrați acești elevi există un cadru didactic specializat în oferirea de servicii educaționale de sprijin pentru această categorie de elevi. Un lucru mai puțin plăcut este faptul că nu există un astfel de profesor în fiecare școală, iar acolo unde există, acesta trebuie să se ocupe de foarte mulți elevi astfel încât misiunea acestuia devine tot mai dificilă.

Cine este și ce face profesorul de sprijin?

Conform Ordinului Nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, profesorul de sprijin este:

„cadrul didactic cu studii superioare în domeniul psihopedagogic care desfășoară activități de învățare, stimulare, compensare și recuperare cu persoanele cu CES integrate în unitățile de învățământ de masă, în colaborare cu toți factorii implicați”

Tot în cadrul ordinului menționat anterior se regăsește și conceptul de cerințe educaționale speciale și este definit în felul următor:

„cerințe educaționale speciale (CES) - necesitățile educaționale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educației, adaptate particularităților individuale și celor caracteristice unei anumite deficiențe/dizabilități sau tulburări/dificultăți de învățare ori de altă natură, precum și o asistență complexă (medicală, socială, educațională etc.)”

Profesorul itinerant și de sprijin are ca principal rol optimizarea procesului educațional pentru școlile unde sunt integrați copii cu cerințe educaționale speciale și implicit facilitarea unei integrării eficiente. Un cadru didactic de sprijin are o normă didactică de 16 ore de predare pe săptămână în care sunt incluse activitățile propriu-zise de intervenție, evaluare, consiliere și în unele cazuri oferirea de asistență la clasă pentru acești elevi. Un aspect foarte important de menționat este legat de munca în echipa multidisciplinară. În mod ideal și normal, pentru fiecare caz ar trebui să existe o echipă multidisciplinară care să evalueze și ulterior să conceapă un plan de intervenție individualizat pe diverse arii și domenii unde se constată că ar fi nevoie de un suport. În cadrul acestei echipe pot fi incluse cadrele didactice de la clasă, profesorul de sprijin, dirigintele, profesorul logoped, consilierul școlar, psihologul, părintele și lista poate continua în funcție de nevoile copilului. În general, profesorii de sprijin colaborează cu profesorii de la clasă, în special cu învățătorul dacă ne referim la clasele primare sau cu profesorii de specialitate pentru disciplinele unde există nevoi de învățare individualizată dacă ne referim la învățământul liceal sau gimnazial. Totodată, profesorul de sprijin colaborează și cu părinții elevilor deoarece orice intervenție este cu atât mai eficientă cu cât ea se continuă și în mediul familial, iar părinții sunt piloni importanți care trebuie implicați în planul de intervenție al copilului.

Principalele competențe ale profesorului de sprijin se referă la următoarele:

 • Identificarea nevoilor de sprijin

 • Evaluarea potențialului de învățare pe domenii țintă

 • Elaborarea planurilor de intervenție

 • Consilierea profesorului de la clasă și familiei copilului cu CES

 • Colaborarea cu profesorii, părinții și alte persoane din echipa multidisciplinară

 • Adaptarea curriculumului în funcție de nevoile identificate

 • Propunerea de modalități de lucru individualizate

 • Desfășurarea programelor de intervenție privind recuperarea/dezvoltarea și monitorizează progresul

 • Oferirea de asistență sau predarea împreună cu profesorul de la clasă a anumitor secvențe de învățare

 • Orientarea elevilor spre alte servicii și ajutor specializat dacă este este cazul

Pentru cine oferă sprijin și în ce constă?


În primul rând, profesorul de sprijin acordă suport tuturor persoanelor implicate în îngrijirea și educația copilului cu CES. În cele ce urmează, am selectat principalele sarcini și atribuții ale profesorului de sprijin în raport cu persoanele implicate:

 • Copilul cu CES – sprijinul constă în realizarea unei evaluări care va ghida elaborarea programului de intervenție personalizat, asistență și sprijin la clasă în unele situații, dar și activități individualizate la cabinet, adaptarea conținuturilor curriculare și în unele cazuri consiliere.

 • Familia copilului cu CES – rolul cadrului didactic de sprijin în acest caz este de a transmite informații cu privire la particularitățile de dezvoltare și nevoile copilului, consilierea în procesul de acceptare și psihoeducație cu privire la aspectele ce trebuie îmbunătățite și cu privire la dificultățile întâmpinate de elev; implicarea familiei în realizarea și elaborarea planului de intervenție.

 • Corpul profesoral – în acest caz profesorul de sprijin este cel care sensibilizează profesorii cu privire la integrarea copiilor cu CES, oferă informații practice despre cum pot eficientiza și particulariza procesul educațional, colaborează în realizarea adaptării curriculare și în implementarea planului de intervenție, oferă suport și ghidaj pentru adaptarea tehnicilor și materialelor astfel încât să acopere nevoile de învățare a tuturor educaților.

 • Comunitatea – profesorul de sprijin are un rol esențial deoarece promovează integrarea și sensibilizează opinia publică cu privire la acest aspect, se implică în acțiuni de conștientizare a diverselor tipuri de dizabilități și promovează non-discriminarea și acceptarea necondiționată a tuturor elevilor în comunitate.

Ce presupune intervenția?

Intervenția în acest context este una complexă și variată deoarece fiecare copil are propriul ritm de învățare și asimilare a conținuturilor cuprinse în programă, dezvoltarea urmează și ea trasee diverse și se adaugă aici mulți alți factori: mediul familial, social, cultural, accesul la resurse, implicarea părinților, calitatea actului de predare etc.

Profesorul de sprijin este cel care evaluează, adaptează și realizează planuri de intervenție pentru acei copii care au nevoie de un sprijin suplimentar. Nevoile educaționale sunt diverse, dar dacă ar fi să ne gândim la o clasificare a acestora, cea mai utilă ar fi legată de principalele domenii de intervenție:

 • Cognitiv

 • Limbaj

 • Socio-emoțional

 • Psihomotric

Există și o serie de adaptări și diferențieri curriculare astfel încât să faciliteze învățarea eficientă și individualizată. Cele mai importante dintre acestea fac referire la următoarele aspecte:

 • Metode și tehnici de predare – spre exemplu învățarea prin cooperare, metode alternative de predare cum este metoda Meixner

 • Timp – pentru că fiecare are un ritm propriu de învățare. Spre exemplu – alocarea unui timp mai mare pentru parcurgerea unui conținut educațional, realizarea unui orar individualizat

 • Volum – spre exemplu reducerea numărului de elemente pe care un elev trebuie să le învețe

 • Materiale și mijloace – spre exemplu adaptarea unor materiale de lucru, utilizarea unor cărți cu pictograme, etc.

 • Dificultate – adaptarea conținutului și mijloacelor de rezolvare a unei sarcini

 • Modificarea curriculumului – adaptarea obiectivelor, conținuturilor, etc.


Cum ajungi profesor de sprijin?

Cerințele necesare pentru a deveni profesor de sprijin, conform Ordinului Nr. 5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, sunt:

ART. 8

(1) Pentru ocuparea unui post de profesor itinerant şi de sprijin trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licență, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie;

b) absolvirea unui master didactic cu durata de 2 ani, cu una din specializările din domeniul psihopedagogic;

c) efectuarea unui stagiu practic, cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învățământ, în funcția didactică corespunzătoare studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor cu experiență în educația specială.

(2) Posturile de profesor itinerant şi de sprijin pot fi ocupate şi de absolvenții unei instituții de învățământ superior, studii de lungă durată, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie.

Majoritatea persoanelor care doresc să îmbrățișeze această profesie urmează cursurile specializării Psihopedagogie Specială din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației. În cadrul acestei specializări se pune accent pe identificarea unor tehnici și metode specifice activității cu diverse categorii de dizabilități, se parcurg informații referitoare la dezvoltarea acestor copii, la modul în care se poate lucra individualizat cu aceștia, informații despre cum poți accesibiliza și adapta diverse resurse, metode și instrumente de evaluare a persoanelor cu dizabilități, elaborarea unui curriculum adaptat și construirea unor planuri de intervenție individualizate, consilierea acelor familii care au persoane cu dizabilități și multe altele. Ceea ce am încercat să punctez este faptul că profesorul de sprijin trebuie să fie o persoană specializată în lucrul cu diverse categorii de dizabilități, care cunoaște tehnici și strategii de intervenție care să faciliteze integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în școlile de masă.

Perspectiva unor profesori de sprijin

„Rolul unui profesor de sprijin ar putea fi confundat cu rolul unui asistent al profesorului de la clasă, însă un profesor de sprijin reprezintă mult mai mult. Să analizăm gradual contextul în care se activează ,,pe sprijin’’: într-o clasă tipică pot fi undeva la 20-30 de copii, unde profesorul de la clasă încearcă să acopere toate nevoile de învățare ale elevilor. Cu toate acestea, este aproape imposibil să credem că un profesor poate acoperi nevoile tuturor elevilor, monitorizând constant nivelul de concentrare și de îndeplinire a sarcinilor. Este cunoscut faptul că în majoritatea cazurilor, un copil cu cerințe educaționale speciale are nevoie de un ritm propriu de învățare și în acest caz ar fi necesar un ajutor. Un profesor de sprijin se folosește din plin de empatie și de prezență pentru a pătrunde în lumea emoțională, cognitivă și socială a copilului, adaptând cât mai personalizat activitățile menite să îl ajute pe copil în demersul său. Progresul unui copil nu poate fi comparat cu un altul, nu trebuie marginalizat sau stigmatizat pentru că nu reușește să ajungă în același timp și ritm la îndeplinirea unor sarcini și activități de învățare. Uman și cu adevărat educativ ar fi să dăm timpul de care e nevoie pentru fiecare, răbdare și o dragoste care să însuflețească învățarea unui copil. Un profesor de sprijin poate realiza o astfel de magie atunci când lucrează individualizat cu acești elevi, dar mai ales atunci când există o colaborare între toți factorii implicați – cadrul didactic de la clasă, părinte și profesor de sprijin, cuvântul care să descrie această relație fiind unitate.”

Adriana, profesor de sprijin


„Profesorul de sprijin este acea persoană specializată în educația și ajutarea elevilor/copiilor care necesită ajutor suplimentar pentru a face față cerințelor școlare. Profesorul de sprijin are rolul de a facilita procesul de învățare al copiilor, în special al copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în școala de masă, optimizând astfel integrarea. De asemenea, profesorul de sprijin este persoana care adaptează conținuturile în funcție de abilitățile și capacitățile elevului și ajută la dezvoltarea armonioasă a acestuia. Tocmai din aceste motive, este important ca un părinte să fie informat cu privire la aceste aspecte și să le privească ca pe un lucru favorabil copiilor lor.”

Anca, profesor de sprijin


Resurse utilizate:

 • Ordinul Nr. 5574 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

 • Ciotoroschi, L., (2013), Repere teoretice și practice utile profesorului de sprijin - versiune online, 107, Adresa la care a fost consultată: https://issuu.com/lolaciotoroschi/docs/repere-teoreticesi-practice-utile-